Aktualności

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Głównym celem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce. W ramach realizacji założeń Programu KRP IV udostępnia listę instytucji rządowych, samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie działającym na terenie KRP IV i województwa mazowieckiego.

Przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające Cię do zachowań wbrew Twojej woli, w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoją godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy, np.:

  • przemocy fizycznej (np. gdy ktoś Cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi),
  • przemocy psychicznej (np. gdy ktoś Cię obraża, wyzywa, poniża w obecności innych osób, pozbawia kontaktu z bliskimi, kontroluje, ciągle krytykuje),
  • przemocy seksualnej (np. gdy ktoś Cię zmusza do współżycia, do zachowań seksualnych przez Ciebie nie akceptowanych).

Ofiarą przemocy w rodzinie może być np.:

  • dziecko,
  • osoba niepełnosprawna,
  • współmałżonek,
  • osoba starsza,
  • partner.

Realizując założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, którego głównym celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce Komenda Rejonowa Policji Warszawa I udostępnia listę instytucji rządowych, samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie działającym na terenie województwa mazowieckiego.

Przemoc w rodzinie niesie ze sobą tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do urazów fizycznych ofiary, ale także do zaburzeń funkcjonowania jednostki - ofiary, a nawet podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina. Osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie często pod wpływem silnych emocji i stresu nie wiedzą jak sobie poradzić w sytuacji w której się znalazły.

Jesteś ofiarą przemocy w rodzinie? Udaj się do instytucji udzielających pomocy osobom doznającym przemocy:

https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/rejestry-i-wykazy/819,dok.html